Nerezový regulátor komínového tahu UPMANN FU38 (průměr 150 mm)

Nerezový regulátor komínového tahu UPMANN FU38 (průměr 150 mm)
Sleva

Regulátor tahu - Zařízení pro přídavný vzduch podle normy DIN 4795 pro vestavbu do kouřovodu. Nastavitelný na 15-50 Pa. Používá se s přípojkou pro regulátor, viz popis níže. Více informací

 Skladem
1 400
1 157 bez DPH
Běžná cena:
2 012
DPH:
21 %
ks
Katalogové číslo:
IN0012
Záruka:
2 roky

Regulátor tahu - Zařízení pro přídavný vzduch podle normy DIN 4795 pro vestavbu do kouřovodu
Nastavitelný na 15-50 Pa. Používá se společně s přípojkou pro regulátor (část přípojky určená do komína má průměr dle Vaší potřeby (zvolte si potřebný průměr/, část pro připojení regulátoru (odbočka) je vždy o průměru 150 mm na regulátor FU38).
 

NÁVOD K OBSLUZE

1.     Použití
Regulátor tahu "UPMANN Zugbegrenzer" je zařízení pro přídavný vzduch pro domovní komíny podle normy 4795. Díky bezúdržbovému a automaticky regulovanému přimíchávání přídavného vzduchu jsou sníženy škodlivé emise.
Tímto způsobem je zajištěna:
I.       eliminace kolísání dopravního tlaku;
II.      podpora vysoušení komína.

2.     Funkce
Automatická regulace pracuje na principu rovnováhy bez nutnosti dodávání externí energie. Prostřednictvím dopravního tahu (sací síly) komína dochází k otevření regulační klapky, přičemž jako uzavírací síla proti tomuto otevření působí nastavitelné protizávaží. Otvírací tlak je určen vodorovným nastavením regulačního závaží vzhledem k ose otáčení klapky; při hodnotě nastavení 7 mm (rozměr "a") je tento otvírací odpovídá tlakové změně 35 Pa (Pascal).
Minimální požadovaný uzavírací tlak podle normy DIN 4795 je zabezpečen omezením nastavovacího rozsahu vřetene závaží. Vyvažovací závaží společně s vřetenem tvoří jedinou jednotku a při nastavování nemusí být uvolňováno (viz "nastavení"). Regulační klapka je pro získání dodatečné bezpečnosti navržena tak, že při vzniku zpětného tahu dojde k automatickému utěsnění i bez nastavovacího závaží.
V případě provádění nutných prací na kouřovodu je možno regulační klapku manuálně uzavřít pomocí zástrčky.

3.     Vestavba
Vestavba do vnější stěny komína: Připojovací hrdlo se osadí na maltu do otvoru ve vnější stěně komína. Přitom musí rozšířená strana vyčnívat ze zdiva minimálně 1,5 cm. Po montáži adaptéru se nasadí regulátor tak, aby osa kyvné klapky byla vodorovná. Adaptér se v obou vyražených otvorech na okrajích regulátoru tahu provrtá (Ø 3 mm) a následně se zašroubují oba zajišťovací šrouby.
POZOR!
Rámeček regulátoru tahu musí být zabudován přesně ve vodorovné poloze a osa kyvné klapky musí rovněž probíhat vodorovně. Polohu překontrolujte pomocí vodováhy!

4.     Nastavení
Regulátor je dodáván připravený k použití, s nastavením hodnoty uzavíracího tlaku 15 Pa. Nastavení tlaku se provádí uvolněním pojistné matice na regulační klapce, přestavením celé jednotky závaží, a opětným utažením pojistné matice – rozměr "a" 7 mm odpovídá hodnotě 15 Pa (viz obrázek nastavení na typovém štítku). Při provádění změny nastavení odpovídá 1 mm přestavení tlakové změně 5 Pa.

5.     Údržba
Regulátor tahu "UPMANN Zugbegrenzer" v zásadě nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud by v důsledku znečištění, při čištění komína nebo v případě vypalování komína došlo k omezení funkce, bude nutno provést kontrolu nastavení a v případě potřeby lehce naolejovat uložení; toto naolejování však nesmí být v žádném případě nadměrné ani nesmí být použit mazací tuk – tím by bylo pouze podpořeno usazování nečistot!
V případě, že se na regulačním kotouči usadí nečistoty nebo saze, musí být opatrně odstraněny – tím bude zaručena přesnost regulační funkce regulátoru tahu.
 
Bezpečnostní upozornění
Zařízení pro přídavný vzduch působí společně se zařízením pro odvod spalin a s topeništěm. Z tohoto důvodu se doporučuje před jejich zabudováním informovat příslušného obvodního kominíka.
Bezvadná funkce je zaručena pouze v případě, že budou respektována následující upozornění:
Podle normy DIN 4795 Abschnitt 3.1 jsou zařízení pro přídavný vzduch (regulátor tahu) přípustná pouze u topenišť, spojovacích kusů (kouřovodů) nebo zařízení pro odvádění spalin. Zařízení pro přídavný vzduch smí být umístěna výhradně v prostoru umístění topeniště nebo v prostorách sousedících s prostorem umístění topeniště, které mají zajištěn přívod spalovacího vzduchu. Výjimky jsou možné se souhlasem obvodního kominického mistra, pokud mezi místem umístění topeniště a regulátorem tahu jsou přibližně stejné tlakové poměry s rozdílem maximálně 4 Pa (stejná strana objektu).

POZOR! Při zabudování musí být respektovány platné zákony, směrnice, nařízení a normy.
 
Zařízení pro přídavný vzduch smí být zabudována výhradně za eventuálně existujícím tlumičem hluku spalin, protože před tlumičem hluku spalin může vznikat přetlak ve spojovacím vedení.
 
Speciální případ – topeniště pro spalování pevných paliv: Zařízení pro přídavný vzduch – pokud jsou instalována v zařízení pro odvod spalin pro topeniště na pevná paliva – umístěná ve svislé části systému pro odvod spalin musí ležet minimálně 40 cm nad podlahou.

Zařízení pro nucený odtah spalin resp. kombinovaná zařízení pro přídavný vzduch nejsou přípustná.

Opatření v případě vypalování komína: Před vypalováním komína musí být regulátor tahu odstraněn a nahrazen uzavírací klapkou. Po opětném osazení regulátoru tahu musí být překontrolována jeho funkce.

Uvedení do provozu (funkční zkouška)
Po zabudování a nastavení regulátoru tahu je nutno zkontrolovat, že osa regulační klapky se lehce pohybuje ve svých uloženích. K tomuto účelu se regulační kotouč ručně zcela otevře. Po uvolnění regulačního kotouče se tento musí samovolně vrátit zpět do regulační polohy.
Následně se stanoví, zda nastavení regulátoru tahu (viz nastavení požadované hodnoty) zaručuje bezchybný provoz topeniště. Navíc k tomu je třeba překontrolovat funkci celého systému pro odvod spalin, přičemž v případě ztráty tahu nebo zpětného tahu nesmí z regulátoru tahu vystupovat spaliny v nebezpečném množství.
Rovněž nesmí být nepříznivě ovlivněna možnost kontroly a čištění zařízení pro odvod spalin.